Algemene voorwaarden praktijk Happy Skin

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail,  of online via onze website, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Happy Skin en een cliënt waarop de praktijk/salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Happy Skin persoonlijk, e-mail of telefonisch melden. Indien u uw ingeboekte afspraak wil afzeggen, kunt u dit kosteloos tot 48 uur van tevoren annuleren. Zegt u korter dan 48 uur van tevoren af, dan is onze ruimte leeg en onze tijd verloren. Wij zijn dan genoodzaakt 50% van de ingeboekte behandeling in rekening te brengen. Indien u korter dan 24 uur van tevoren afzegt, dan zijn wij genoodzaakt om 100% van de ingeboekte behandeling in rekening te brengen. (cadeau)bonnen/acties of aanbiedingen komen te vervallen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk/ salon komt, mag Happy Skin de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Wij kunnen niet toestaan dat u uw minderjarige kind(eren) bij uw afspraak meebrengt daar wij niet over een kinderopvang beschikken en wij ons dan niet professioneel kunnen focussen op u als klant als er kinderen in de salon aanwezig zijn. Ook uzelf kunt dan niet ontspannen genieten van een behandeling. Aandacht en rust tijdens een behandeling zijn dan ook een absolute must!

3. Inspanningen

Happy Skin zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Happy Skin zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Bij Happy Skin zullen alle behandelingen vooraf besproken worden en vastgelegd worden door middel van een behandelverklaring.

4. Betaling

Happy Skin vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk/salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin/elektronische betaling of contant te voldoen.

5. Actie sites

Happy Skin werkt met verschillende kortingsites samen, waarop verschillende behandelingen worden aangeboden met verschillende kortingpercentages. Het is toegestaan één voucher per persoon te kopen en meerdere vouchers cadeau te doen. Een voucher is alleen geldig voor nieuwe klanten. Bestaande klanten kunnen helaas geen gebruik maken van deze actie.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Happy Skin tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Happy Skin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Happy Skin neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Happy Skin behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Happy Skin zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Happy Skin is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, impulselaser verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Happy Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de praktijk/ salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De praktijk/salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk/ salon. Tevens is Happy Skin niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle laserbehandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van o.a. pigmentatie en hypopigmentatie. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen resultaatverbintenis worden aangegaan.

9. Beschadiging & diefstal

Happy Skin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Happy Skin meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Happy Skin. De praktijk/ salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Happy Skin de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. Gegevens

U dient te alle tijden uw juiste persoonsgegevens te vermelden aan Happy Skin. E-mail, telefoon nummer en uw woonadres. Mochten deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor voor het doorgeven van de nieuwe gegevens. Happy Skin zal uw gegevens niet vermelden aan derden, tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. door het uitblijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan het behandelende deurwaarderskantoor.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk/salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Happy Skin het recht de cliënt de toegang tot de praktijk/salon te weigeren zonder opgaaf van reden.

13.Recht

Op elke overeenkomst tussen Happy Skin en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.